Ideeën

De apotheeksector is de laatste jaren grondig aan het veranderen. De apotheker evolueert mee.

De patiënt - consument - klant
De patiënt is een volwaardige partner in zijn gezondheidszorg. De patiënt staat centraal en beslist zelf. De apotheker moet hier op een andere manier mee om gaan. De apotheker coacht en begeleidt de patiënt.
Lees meer:

De apotheeksector wordt commerciëler
Prijs wordt steeds belangrijker (in de ogen van de patiënt maar ook bij de apotheker en de overheid), de patiënt aanziet de apotheek meer en meer als een winkel. Het randassortiment vertegenwoordigt +/- 20% van de verkoop maar maakt wel 80% uit van de apotheekoppervlakte. De reclame voor voorschriftvrije geneesmiddelen neemt toe. Verkoop van geneesmiddelen via Internet neemt steeds grotere proporties aan. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de farmaceutische dienstverlening voorop staat en blijft primeren. De apotheker kan hier een belangrijke rol spelen. Apothekers kunnen waken over een goed evenwicht tussen prijs en kwaliteit.

Verkoop via Internet en interactie via sociale media
De verkoop via Internet kan niet meer weggedacht worden. Interactie met de patiënt via sociale media is de toekomst (en reeds aanwezig vandaag). In deze evolutie is het belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de begeleiding en opvolging van de patiënt. Wanneer de internetverkoop als een verlengde van de gewone apotheek wordt gezien en dezelfde dienstverlening wordt nagestreefd, dan komen we al een heel eind.

Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken. Hiermee kondigt zich ook een nieuwe trend aan in marketing: klanten hebben tegenwoordig meer vertrouwen in horizontale relaties dan in verticale. Dit betekent dat ze elkaar eerder geloven (zelfs als ze elkaar niet persoonlijk kennen) dan dat ze bedrijven geloven.
Sluit

De digitale (r)evolutie
Zoals in alle sectoren is ook ICT in de apotheekwereld niet meer weg te denken. Reeds geruime tijd zijn de apothekers koploper inzake informatisering in vergelijking met andere zorgverstrekkers. De ICT-projecten volgen elkaar in snel tempo op en zullen de manier van werken binnen de apotheek de volgende maanden en jaren verder drastisch veranderen.

Gedeeld farmaceutisch dossier
Er wordt veel medische informatie over patiënten verzameld : bij de zorgverleners (eerste en tweede lijn), verzekeringsinstellingen en zelfs overheidsinstellingen. Deze informatie is versnipperd, op verschillende locaties en onder verschillende vorm aanwezig. Een patiënt kan informatie hebben bij verschillende artsen, ziekenhuizen, apothekers. Een algemeen zicht krijgen op de medische geschiedenis van een patiënt is moeilijk. Het wordt in veel gevallen aan de patiënt zelf overgelaten om de zorgverlener in te lichten over haar/zijn medische voorgeschiedenis.
Iedereen beseft dat een globaal beeld van een patiënt kan bijdragen tot verbetering van zorg. Dit is niet alleen van belang voor de patiënt, ook zorgverleners varen er wel bij omdat ze hun rol in het zorgproces beter kunnen invullen. De schaarse middelen voor de zorg kunnen ook beter worden benut : dubbele onderzoeken worden vermeden, medicatie wordt beter op elkaar afgestemd, geneesmiddel gebonden problemen worden vermeden.

Van acute naar chronisch zorg
Het tijdperk van de blockbusters in de farmaceutische industrie loopt ten einde. De toekomst behoort aan innoverende nicheproducten; vaak complexe medicatie en niet steeds eenvoudig om toe te dienen of te gebruiken. Een goede strategie voor het opvangen (farmaceutische zorg) van grote populaties van “klassieke” chronische patiënten en de hierbij horende geneesmiddelen (blockbusters) is zeker noodzakelijk. We moeten echter ook dringend een strategie ontwikkelen om de groeiende groep weesgeneesmiddelen en niche producten, die momenteel op de markt aan het komen zijn, een goede plaats te geven in de publieke officina.

Value for money
Waarde voor uw geld. De focus ligt meer en meer op de outcome, het resultaat. Verbetering van kwaliteit, verbetering van gezondheid moet meetbaar en tastbaar zijn voor de patiënt. De apotheker kan op deze tendens inspelen door de resultaten van zijn farmaceutische zorg trachte tastbaar en meetbaar te maken.

Kwaliteit bewijzen
Navorming
De apotheek is een omgeving die continue verandert. Nieuwe geneesmiddelen komen op de markt, behandelingswijzen evolueren, farmaceutische zorg wordt ontwikkeld. Een apotheker is genoodzaakt om van al deze veranderingen op de hoogte te blijven. Een continue opleiding is onontbeerlijk om de ontwikkelingen in het apothekersberoep op te volgen.

Kwaliteitshandboek
Kwaliteit wordt door vele apothekers hoog in het vaandel gedragen. Door het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 (onderrichtingen voor de apothekers) is elke apotheek vanaf 2012 verplicht een volledig gedocumenteerd ‘Kwaliteitshandboek’ bij te houden. Het kwaliteitshandboek is een manier om het kwaliteitssysteem nauwkeurig te beschrijven aan de hand van afspraken, werkinstructies, procedures, protocollen en verslagen over de verschillende aspecten van de werking van de apotheek. Zo toont de apotheker aan dat kwaliteit aanwezig is in de apotheek en dat die kwaliteit ook traceerbaar is.

Samenwerking en contractuele associaties
Een tendens tot meer samenwerking was reeds merkbaar in andere sectoren en ook bij andere zorgverstrekkers. Bijvoorbeeld de associatievorming bij huisartsen, groepspraktijken enzovoort. Samenwerking tussen apothekers en eveneens de vorming van associaties is een logische volgende stap. Daarnaast zal de groeiende interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverstrekkers (apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, zorginstellingen, enzovoort) zich de volgende maanden en jaren verderzetten. Door samenwerking en overleg kan de kwaliteit van de zorg  voor de patiënt verder verbeterd worden. Daarenboven kan een apotheek meer evolueren naar een expertisecentrum door specialisatie en differentiatie op verschillende domeinen.

De verdere toekomst
De geneeskunde zal de volgende jaren zich meer gaan personaliseren: specifieke medicatie (op basis van gentesten) en gepersonaliseerde informatie voor een bepaald individu, bijvoorbeeld een gepersonaliseerde bijsluiter met info op maat.

De evolutie in de verpakkingen laat raden dat de volgende jaren intelligente verpakkingen op de markt zullen komen die de patiënt bijvoorbeeld helpen om zijn therapietrouw te verbeteren of die via scanning productinformatie kunnen oproepen op het Internet.

De nadruk zal meer komen te liggen op opvolging en coaching van een patiënt, dan op zijn behandeling. Er zullen tools voorhanden zijn voor een continue opvolging van de patiënt via bijvoorbeeld iPhone enzovoort.

     
Heusdenseweg 65 | B-3580 Beringen | +32 (0)475 63 46 50 | BTW BE 0841.753.330 | info@invisio.be

 

Ga naar facebook Ga nar Linked in